Yksityisyydensuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Salipiste Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 14.12.2021.

 1. Rekisterinpitäjä

Salipiste Oy, Manttaalitie 15 B, 37500 Lempäälä

Y-tunnus 2800644-7

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jenni Tamminen, salipiste@gmail.com, 044-2404990

 1. Rekisterin nimi

Salipiste Oy asiakasrekisteri ja valvontakameratallennerekisteri

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja hoito sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Valvontakameratallenteita käytetään turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseen, asianmukaisen käytöksen varmistamiseen, rikosten ennalta ehkäisemiseen sekä tapahtuneiden rikosten selvittämiseen.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

 • nimi
 • yritys/organisaatio
 • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • laskutustiedot
 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Rekisteriin tallennettuja tietojen säilytetään 2 vuotta.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Valvontakameratallennerekisteri

Kuntosalilla on kameravalvonta. Valvontakameroiden videomateriaali tallennetaan yrityksen valvontakameran tallennerekisteriin.

Valvontakameran tallenteita säilytetään xx vuorokautta.

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

Tallentavasta videokameravalvonnasta ilmoitetaan kuntosalin eteisessä.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Valvontakameran tallenteet luovutetaan tarvittaessa poliisille.

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).